Топ крипто

  Регламент за пазарите на криптоактиви (MiCA)

  Европейският съюз въведе Регламент за пазарите на криптоактиви (MiCA) през юни 2023 г. – регулаторна рамка, предназначена да регулира сектора на криптоактивите. Този забележителен регламент има за цел да се справи с предизвикателствата и рисковете, свързани с индустрията на цифровите активи, която досега до голяма степен функционираше извън границите на традиционните финансови регулации.

  Въвеждането на MiCA бележи значително усилие от страна на ЕС за стандартизиране на правилата във всички негови държави членки, което гарантира по-безопасен, по-прозрачен и по-стабилен пазар на криптоактиви. Като се фокусира върху защитата на потребителите, целостта на пазара и финансовата стабилност, MiCA проправя пътя за масовото приемане на криптоактивите, като същевременно насърчава иновациите и растежа в сектора. Тъй като пространството на цифровите активи се развива, MiCA представлява критична стъпка напред в създаването на всеобхватна правна рамка, която балансира нуждите на потребителите, инвеститорите и заинтересованите страни в сектора.

  Регламент за пазарите на криптоактиви (MiCA)
  Съдържание

  Ключови цели и обхват

  • Защита на потребителите: MiCA има за цел да защити инвеститорите и потребителите, като изисква прозрачно оповестяване и честни маркетингови практики, помагайки на потребителите да вземат информирани решения относно криптоактивите.
  • Правило на пазара: Регламентът има за цел да предотврати пазарните злоупотреби, манипулациите и измамите на пазара на криптоактиви, създавайки по-безопасна и надеждна инвестиционна среда.
  • Финансова стабилност: Чрез регулирането на значими дейности, свързани с криптоактиви, MiCA възнамерява да намали системните рискове и да гарантира стабилността на финансовата система.
  • Иновации и конкурентоспособност: Макар и да регулира, MiCA също така подкрепя иновациите, като гарантира, че финансовият сектор на ЕС остава конкурентоспособен и иновативен, възприемайки отговорно технологичния напредък.

  Основни разпоредби

  • Транспарентност и оповестяване: Емитентите на криптоактиви трябва да публикуват бяла книга, в която подробно да опишат проекта, рисковете и друга важна информация. Компетентните органи трябва да одобрят този документ.
  • Оторизация и надзор: Доставчиците на услуги за криптографски активи (CASP), включително борси, доставчици на портфейли и други, трябва да получат разрешение от националните компетентни органи, за да извършват дейност в ЕС. Те ще бъдат обект на постоянен надзор.
  • Мерки за защита на потребителите: MiCA включва конкретни разпоредби за защита на потребителите, като например ясни предупреждения за риска, забрана на подвеждащи практики и правила за управление и конфликт на интереси.
  • Оперативна устойчивост: Субектите трябва да демонстрират оперативна устойчивост срещу широк спектър от рискове, включително киберзаплахи, за да гарантират непрекъснатостта и целостта на своите услуги.

  Въздействие и последици

  • За криптопазара: MiCA вероятно ще доведе до увеличаване на разходите за спазване на изискванията за криптопредприятията, но също така ще осигури по-ясна регулаторна среда, която може да повиши доверието на потребителите и да улесни по-широкото приемане на криптоактиви.
  • Глобални последици: Като една от първите всеобхватни регулаторни рамки за криптоактиви, MiCA би могла да послужи като модел за други юрисдикции, потенциално оказвайки влияние върху глобалните стандарти за крипторегулиране.

  Предимства и недостатъци на MiCA

  Предимства на MiCaНедостатъци на MiCa
  Правова сигурностТвърди правила, които трябва да се спазват
  Правила, пригодени за криптоГини за грешка
  Кредитиране за предпазливите клиентиКапачки за стабилните монети в щатски долари
  Един лиценз за работа в целия блокНФТ са сива зона
  Привличане на инвестиции в TradFiНеясно как ще работи правоприлагането в чужбина

  Криптоактивите, които не са обхванати от MiCAR

  Децентрализирано финансиране

  Децентрализираното финансиране (DeFi) представлява промяна на парадигмата във финансовия сектор, като предлага услуги от кредитиране до търговия с активи без централизирани посредници. Въпреки революционния си потенциал, присъщата на DeFi децентрализация поставя уникални регулаторни предизвикателства, като често се изплъзва от традиционните регулаторни рамки като MiCA. Липсата на централен емитиращ орган означава, че някои DeFi протоколи и активи нямат ясния регулаторен надзор, предвиден от MiCA, като се движат във води, които все още не са очертани от всеобхватни разпоредби на ЕС.

  Незаместими токени

  Неуправляемите токени (NFT), цифрови активи, представляващи собственост или доказателство за автентичност на уникални предмети, са допълнителен пример за сложността на крипторегулирането. Предвид тяхната уникалност и огромния набор от активи, които представляват – от цифрово изкуство до права върху реални активи, NFT се намират в регулаторна сива зона. Настоящата рамка на MiCAR се занимава предимно с взаимозаменяеми активи, оставяйки НФТ в гранично пространство, в което насоките за защита на потребителите и интегритет на пазара са по-слабо дефинирани.

  Криптовалутите съгласно съществуващите разпоредби

  В допълнение, криптовалутите, които вече са регулирани съгласно съществуващите финансови закони и са признати за ценни книжа, деривати или други финансови инструменти, остават извън специфичния обхват на MiCAR. Тези активи продължават да се регулират от вече съществуващи регулаторни рамки, които могат или не могат да обхванат изцяло новите рискове и възможности, представени от цифровата ера.

  Класификации на криптоактивите и изисквания

  Други криптоактиви – дял II:

  MiCAR установява основополагащ протокол за криптоактиви, които не се квалифицират като токени, свързани с активи (ART), или токени за електронни пари (EMT). Емитентите на такива активи са задължени да се придържат към всеобхватен режим на уведомяване, осигуряващ прозрачност и отчетност. Ключово сред тези изисквания е задължението за изготвяне, уведомяване и публикуване на „бяла книга“ за криптоактиви (CA-WP), в която щателно са описани както съдържанието, така и формата, както е предвидено в MiCAR. Този основополагащ документ, съчетан със строги насоки за маркетингова комуникация, трябва да бъде представен на компетентния орган, като се подчертава отговорността на емитента за достоверността на предоставената информация. Забележително е, че предлагането на ценни книжа, насочено към по-малко от 150 лица в една държава-членка, или предлагането на ценни книжа, които не надхвърлят обща стойност от 1 млн. евро за 12 месеца, е освободено от тези разпоредби, което предлага известна гъвкавост за по-малките операции.

  Акцептирани токени (ARTs) – дял III:

  Емитирането и публичното предлагане на ARTs са обект на по-строги регулации, отразяващи потенциалното им въздействие върху финансовата стабилност и доверието на потребителите. Освен задълженията на CA-WP, субектите, които осъществяват предлагане на АРТ или искат допускане до търговия, трябва да си осигурят разрешение, подкрепено от строги критерии за годност и правилност. Макар че кредитните институции по РКИ са освободени от това разрешение за емитиране на АРТ, те трябва да уведомят компетентните органи доста по-рано. Емитентите на АРТ са обвързани допълнително с изискванията за собствен капитал, мандатите за съставяне на резервите на активите и политиките за попечителство, което гарантира стабилна рамка за намаляване на риска. От съществено значение е, че от АРТ се изисква също така да изготвят планове за възстановяване и оперативно погасяване, което повишава устойчивостта срещу оперативни смущения. АРТ, които остават под прага от пет милиона евро за 12 месеца или са насочени изключително към квалифицирани инвеститори, се ползват с освобождаване от тези строги изисквания.

  Електронни парични токени (ЕМТ) – дял IV:

  За ЕМТ MiCA очертава отделен регулаторен път, съобразен със съществуващите рамки за електронни пари. Емитентите трябва да получат разрешение като кредитни институции по Регламента за капиталовите изисквания или като институции за електронни пари, като има ясна забрана за предоставяне на лихви по ЕМТ. Емитирането и обратното изкупуване на ЕМТ се регулира от директивите на MiCA, като се изисква отделянето на поне 30% от получените средства и инвестирането на останалата част в сигурни, ликвидни финансови инструменти. Подобно на емитентите на АРТ, емитентите на ЕМТ са задължени да разработят планове за възстановяване и обратно изкупуване, като гарантират непрекъснатост на дейността и защита на потребителите.

  Услуги, свързани с криптоактиви – дял V:

  Централно място в архитектурата на MiCA заема хармонизирането на стандартите за пруденциалност и бизнес поведение на доставчиците на услуги за криптоактиви (CAS-Providers), които обхващат широк спектър от услуги – от платформи за търговия до попечителски, обменни и консултантски услуги. Тази унифицирана рамка гарантира, че всички участници на пазара се придържат към последователни и висококачествени стандарти, като по този начин насърчават създаването на безопасна, прозрачна и жизнена екосистема за криптоактиви.

  МиКП ще се прилага от 30 декември 2024 г., с изключение на дялове III и IV, които ще се прилагат от 30 юни 2024 г.

  Заключение

  Въвеждането от MiCA на единна правна рамка за криптоактивите бележи трансформиращ етап за пазара на цифрови активи в ЕС, позволявайки на фирмите безпроблемно да предлагат и обслужват криптоактиви в държавите членки. Субектите, които преди това са работили в нерегулирана среда, сега трябва да се ориентират в процедурите за лицензиране и да приемат съвместими оперативни практики. Същевременно вече регулираните субекти могат да заобиколят тежкия процес на лицензиране, въпреки че трябва да усъвършенстват системите си, за да ги приведат в съответствие със специфичните изисквания на MiCA за криптоактивите. Тази регулаторна еволюция подчертава ключовото преминаване към стандартизиран надзор, обещавайки подобрена цялост на пазара и защита на потребителите в целия европейски криптопазар.

  Въведение

  Запознайте се с Рахул Намбиампурат, опитен писател на свободна практика, който пише за криптовалути и е родом от динамичния щат Керала, Индия. Със задълбочен образователен опит от университета Сиким Манипал, Рахул се е превърнал в забележителна фигура в света на криптовалутите, специализирайки в областта на НФП, криптовалутите ..

  Свързани статии